Livs- og pensjonsforsikring

Innskuddspensjon


Innskuddspensjon som tjenestepensjon velges nå av stadig flere og vil i fremtiden være den fremherskende pensjonsform. Den er fleksibel og er vel tilpasset den fleksible pensjonsalder i Folketrygden som er i kraft fra 2011. Denne pensjon kommer i tillegg til folketrygden og den ansattes eventuelle egen sparing. 

Minstekravet er at bedriften årlig skal betale innskudd tilsvarende 2 % av de ansattes lønn mellom 1G og 12 x G. (G = kr 90 068,- fra 01.05.2015) Dette innskuddet går direkte til de ansattes alderspensjon. 

I tillegg til sparebeløpet må bedriften dekke alle kostnader ved pensjonsordningen. Kostnaden ved endring av investeringsporteføljen for ordninger der den ansatte har investeringsvalg skal dekkes av den ansatte. 

Innskuddspensjon innebærer at bedriften avtaler hvor stort årlig innskudd som skal betales inn for hver av de ansatte. Innskuddet spares og gir avkastning frem til pensjonsalder. Når den ansatte blir alderspensjonist, tidligst ved 62 år, utbetales saldoen til 77 år, eller annet valg.

Dersom ansatt dør før pensjonsalder skal spart beløp pluss renter utbetales til etterlatte, primært barn, deretter ektefelle/samboer/partner.

Dersom ansatt blir erverfsufør, avhengig av graden, er fortsatt sparing sikret gjennom innskuddsfritak som innebærer at årlig sparebeløp er forsikret.

Dersom ansatt slutter i bedriften vil det utstedes ett kapitalbevis på innskudd.

Uførhet eller død


Forsikringsdekninger ved uførhet eller død
I tillegg til innskuddspensjon kan risikoytelser som uførepensjon tilknyttes.

Personforsikring


Yrkesskade-, yrkessykdomsforsikring
Denne dekker skader og sykdom den ansatte kan få i tilknytning til arbeidsforholdet. 
Forsikringen er fastsatt ved lov og erstatninger utbetales etter standardiserte satser.

Kollektiv ulykkesforsikring
Sikrer ansatte ved en plutselig og uforutsett hendelse (ulykke) som skyldes en ytre påvirkning. Erstatning kan gjelde ved død og/eller medisinsk invaliditet. Kan også begrenses til og kun gjelde i arbeid, alternativt fritid.

Gruppelivsforsikring
Sikrer ansatte ved død, uansett årsak. Erstatning utbetales som engangssum til etterlatte. Kan knyttes til erstatning ved ervervsuførhet som gjelder når årsaken skyldes sykdom.

Helseforsikring
Sikrer ansatte rask behandling. Den ansatte får redusert ventetid på behandling. Forsikringen garanterer operasjon og/eller behandling innen et på forhånd bestemt antall dager.