Risikoanalyse

Beskrivelse av prosessen


Risikoanalysen som Kapitol Forsikringsmegling AS (Kapitol) benytter er en tilnærming til begrepet risiko som har til hensikt å få frem alle relevante risikoområder selskapets virksomhet har. Denne "grovanalysen" er en velkjent metode i andre sammenhenger. (Samme prosess er for eksempel benyttet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og i Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO)).

Vesentlige deler av risikoanalysen gjennomføres i dialog mellom oppdragsgiver og megler. Megler har ansvaret for utarbeidelse av dokumentasjon, men denne skal avstemmes med oppdragsgiver.

Identifisering av risikoområder


Med grunnlag i Kapitols kunnskap om oppdragsgivers virksomhet og beskrivelse av hele virksomhetens omfang fra oppdragsgiver, identifiseres og beskrives risikoområder (virksomhetsområder). Sentralt i denne fasen er å få en felles oppfatning om risikoområder som er, eller kan bli, relevante.

Analyse av risikoområder


Analysefasens hensikt å fastslå risikoområdenes faktiske risiko. 
En formalisert metodikk er å beregne sannsynlighet (frekvens) og konsekvens av fremtidige hendelser. Kapitol vil uttrykke dette enkelt ved å si at risiko er sannsynlighet multiplisert med konsekvens. Vi vil nytte verdiene 1 ? 5, hvor 1 er liten sannsynlighet/konsekvens og 5 er stor sannsynlighet/konsekvens. 

Risikoområdene vil gjennom en systematisk tilnærming som beskrevet få en verdi (1 ? 25) hvor høyeste verdi beskriver at risiko området vil kunne ha katastrofal innvirkning på selskapets virksomhet dersom den inntreffer. Risikområdene vil fremkomme på en matrise som vil visuelt synliggjøre hva som faktisk har høy og lav risiko.

Valg av løsning


Med grunnlag i analysen foretar man valg om hvordan man vil håndtere risiko. Enkeltrisikoer kan man velge å se bort ifra da disse har lav risikoverdi. Andre risikoer kan fjernes ved å tas ut av virksomheten helt eller delvis. Eller reduseres ved å innføre ?bedriftsinterne tiltak.?

Noen risikoer velger man å finansiere gjennom bruk av forsikring. 
Dette kan igjen nyanseres ved aktiv bruk av ?katastrofedekninger? med høy egenandel og høye forsikringssummer

Finansiering


Først i denne fasen kommer forsikring inn i bildet. Med grunnlag i hva man ønsker finansiert gjennom forsikring arbeider oppdragsgiver og megler frem forsikringssummer, egenandeler og annet grunnlag for en tilbudsforespørsel. Denne utarbeides i matriseform og utsendes til utvalgte forsikringsselskaper (leverandører).

Et tilbudssammendrag utarbeides i samme form som tilbudsforespørsel. Denne har til hensikt å få frem om leverandører avviker fra tilbudsforespørsel og faktiske priser som leveres via megler. Oppdragsgiver velger her leverandør og megler tilpasser eventuelt poliser. 

Avslutningsvis utarbeides en poliseoversikt som følger faktiske poliser og vilkår etter kvalitetssikring av megler.

Avhengig av virksomhetens omfang og kompleksitet vil den beskrevne prosess virke forskjellig for den enkelte oppdragsgiver. Imidlertid er det et kvalitetskrav vi i Kapitol setter til oss selv at en oversiktlig fysisk mappe utarbeides til oppdragsgiver. 

Dette dokumentet anses i realiteten aldri for ferdig. Det må revideres og oppdateres for å ha noen verdi som et levende dokument. 
Dersom det ikke oppdateres er det en kun en dokumentasjon på en konkret prosess.